Obchodní podmínky projektu Česká země

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Projekt Česká země umožňuje uživatelům dohledat nemovitosti na území České republiky, jejichž vlastník je v katastru nemovitostí nedostatečně identifikován (dále jen „projekt“).

  2. Dohledání nemovitostí prostřednictvím webového rozhraní projektu na adrese https://www.ceskazeme.cz (dále jen „web“) je bezplatné.

  3. Uživatel (dále jen „uživatel“) může využít nabízené placené služby, tj. vyplnění vzoru návrhu na zahájení dědického řízení (dále jen „návrh“) a získání příručky k jeho vyplnění (dále jen „služba“). Návrh na zahájení dědického řízení vyplňuje vždy uživatel, nikdy projekt ani jeho provozovatel.

  4. Služba je poskytována za úplatu, jejíž výše a podmínky splatnosti jsou stanoveny na webu. Za poskytnutí služby provozovatel neúčtuje žádné skryté poplatky, uváděná cena je konečná.

  5. Provozovatelem projektu je společnost Zlatá země s.r.o., IČO: 178 33 566, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 377539 (dále jen „provozovatel“).

  6. Uživatel obdrží službu teprve po úplném zaplacení ceny.

  7. Provozovatel nenese vůči uživateli či třetí osobě žádnou odpovědnost za obsah návrhu ani služby, způsob, jakým službu uživatel nebo třetí osoba použije návrh nebo službu v původním nebo upraveném znění, a dále neposkytuje uživateli ani třetí osobě žádné záruky.

  8. Součástí projektu není poskytování právního poradenství a služba žádným způsobem nesupluje poskytování právních služeb ani právní služby neposkytuje.

  9. Tento dokument (dále jen „podmínky“) představuje obchodní podmínky ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a tvoří tak součást smlouvy o poskytnutí níže vymezených služeb.


 1. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

  1. Uživatel využitím služby dává najevo, že si je vědom, že provozovatel neposkytuje právní služby ve smyslu zákona o advokacii.

  2. Uživatel zejména bere na vědomí, že jelikož se jedná o vzorový návrh, provozovatel nemůže ovlivnit, jakým způsobem jej uživatel vyplní a jaké další kroky bude v rámci řízení nebo mimo něj činit. Z tohoto důvodu provozovatel nenese za službu žádnou odpovědnost a neposkytuje uživateli žádné záruky v souvislosti s návrhem.

  3. Uživatel je sám povinen počínat si tak, aby mu využitím služby nevznikla žádná škoda. Uživatel přijímá výhradní odpovědnost za způsob vyplnění návrhu a jeho další použití.

 2. VYUŽITÍ SLUŽBY

  1. Uživatel může službu využít jako host (bez registrace), nebo jako registrovaný uživatel prostřednictvím uživatelského účtu.

  2. Uživatelský účet lze zřídit před využitím služby, nebo před provedením platby. Pro vytvoření uživatelského účtu se vyžaduje zadání následujících údajů obsažených na webu.

  3. Bude-li uživatelský účet vytvořen teprve po využití služby, nelze zaručit, že s ním budou spárovány objednávky uživatele provedené před registrací.

  4. Uživatelský účet je nepřenosný. Uživatel nesmí poskytnout přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu nikomu jinému.

  5. Uživatel nejprve prostřednictvím webového rozhraní projektu dohledá nemovitost nebo nemovitosti.

  6. Uživatel dle zobrazených instrukcí vyplní potřebné údaje. Po zadání bude uživatel vyzván k zaplacení ceny za službu. Cena je splatná okamžitě po poptání služby, zejména, nikoliv však výlučně bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány (kartou).

  7. Poskytovatelem platebních služeb při platbě kartou není provozovatel, ale třetí strana. Provozovatel nikdy nebude od uživatele vyžadovat zadání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví nebo jiných údajů, jejichž zneužití by mohlo vést ke vzniku škody. Za poskytování platebních služeb nenese provozovatel odpovědnost.

  8. Služba bude uživateli poskytnuta po úplném zaplacení ceny. V případě, že uživatel zvolil platbu bankovním převodem, platí, že je cena zaplacena až připsáním částky na účet provozovatele.

  9. Provozovatel neodpovídá za případné chyby v psaní či jiné nesprávnosti v návrhu, včetně těch, které mají původ na straně uživatele.

  10. Dodatečné úpravy či změny návrhu lze provést jen jako nový návrh, tj. po opětovném zaplacení ceny.

  11. Využitím služby uděluje provozovatel uživateli nevýhradní licenci k užití návrhu, které je autorským dílem ve smyslu autorského zákona, a to způsobem předpokládaným těmito podmínkami.

  12. Uživatel není oprávněn návrh měnit, dále zpřístupňovat jiným osobám, ani ho jinak užívat v rozporu s účelem, pro který byl návrh vytvořen a poskytnut uživateli.

  13. Uživatel bere na vědomí, že porušení těchto licenčních ujednání je porušením těchto podmínek, za což si může provozovatel nárokovat náhradu tím způsobené škody.

 3. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELE

  1. Uživatel využitím služby dává najevo, že požaduje, aby mu byla služba zpřístupněna ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. V souladu s právními předpisy proto uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit.

  2. Za zpřístupnění návrhu není účtován žádný poplatek, s výjimkou ceny.

  3. Správné využití služby je podmíněno řádným internetovým připojením uživatele. Za využití webového rozhraní projektu není účtován žádný poplatek, s výjimkou ceny.

  4. Údaje o smluvním vztahu mezi stranami jsou uchovávány v databázi provozovatele. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, nedohodnou-li se strany jinak. Proces uzavření smlouvy je detailně upraven v těchto podmínkách.

  5. Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právem rozhodným pro tyto obchodní podmínky. Mezi provozovatelem a jinou osobou (např. podatelem návrhu, je-li odlišný od uživatele) nevzniká žádný právní vztah.

  6. Pro řešení sporů mezi stranami je příslušná Česká obchodní inspekce. Další informace o ochraně spotřebitele lze nalézt na stránkách České obchodní inspekce, zejména zde: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce.

  7. Ustanovení těchto podmínek o ochraně spotřebitele se uplatní pouze pro spotřebitele s bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru. Pro řešení sporů lze využít i platformu webgate.ec.europa.eu/odr.

 4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Využití služby zahrnuje činnosti, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

  2. Provozovatel bude ve smyslu Nařízení zpracovávat osobní údaje, které poskytne uživatel sám o sobě nebo o jiných osobách („Osobní údaje“). Účelem tohoto článku je stanovení rozsahu povinností Provozovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování. Osobní údaje nejsou předávány nikomu jinému.

  3. Provozovatel zpracovává jen osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinností z těchto podmínek, resp. smlouvy s uživatelem, a to zejména:
   • jméno a příjmení;
   • datum narození;
   • rodné číslo;
   • adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa;
   • další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
   • další údaje poskytnuté uživatelem v rámci uživatelského účtu nebo mimo něj.
  4. Zpracování Osobních údajů je potřebné k za účelem řádného poskytnutí služby.

  5. Osobní údaje bude poskytovatel zpracovávat nejdéle do nenávratného smazání (nikoli pouze deaktivování) daného uživatelského účtu, resp. po dobu, kdy existují práva a povinnosti mezi stranami. Provozovatel dále zpracovává údaje o minulých objednávkách uživatele, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.

  6. Provozovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k omezení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

  7. Uživatel má právo:

   • na přístup ke svým Osobním údajům, zejména žádat informace o účelu zpracování Osobních údajů, kategoriích zpracovaných Osobních údajů, příjemcích, kterým jsou poskytovány Osobní údaje a uchovávání Osobních údajů uživatele;
   • na opravu Osobních údajů, pokud uživatel se dozví, že provozovatel zpracovává nesprávné Osobní údaje, provozovatel na základě výzvy takové nesprávné údaje bez zbytečného odkladu opravíme;
   • na vymazání Osobních údajů (právo být zapomenut), provozovatel Osobní údaje vymaže, pokud:
    • (i) Osobní údaje již nejsou potřeba pro účel, pro který byly získány,
    • (ii) uživatel odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů za podmínek uvedených v těchto podmínkách,
    • (iii) uživatel bude namítat zpracovávání Osobních údajů,
    • (iv) provozovatel nabyli Osobní údaje nezákonně,
    • (v) má provozovatel zákonnou povinnost vymazat Osobní údaje nebo
    • (vi) provozovatel Osobní údaje získal v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
   • na omezení zpracovávání Osobních údajů, pokud:
    • (i) uživatel namítne správnost Osobních údajů a to během období umožňujícího ověřit jejich správnost,
    • (ii) zpracování Osobních údajů uživatele je nezákonné a uživatel namítá vymazání Osobních údajů místo omezení jejich použití,
    • (iii) provozovatel již více nepotřebuje Osobní údaje pro účely zpracování, ale uživatel je potřebuje na uplatnění právního nároku nebo
    • (iv) uživatel namítá zpracování Osobních údajů;
   • na přenosnost Osobních údajů, uživatel má právo od provozovatele získat jeho, provozovatelem zpracovávané Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem přenosu těchto Osobních údajů jinému provozovateli;
   • namítat zpracovávání Osobních údajů, na základě oprávněného zájmu, marketingu, a profilování souvisejícího s přímým marketingem; a
   • iniciovat řízení před kontrolním úřadem, pokud má podezření, že byla porušena jeho práva související s ochranou Osobních údajů, má právo podat návrh na zahájení řízení před orgánem dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Právní vztah mezi stranami se řídí českým právem. Případné spory mezi stranami vyplývající ze vztahu mezi stranami nebo související s těmito obchodními podmínkami budou rozhodovány soudy České republiky.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13.listopadu 2023 a mohou být kdykoliv jednostranně změněny, přičemž jejich změny budou uživateli oznámeny zpravidla e-mailem.

Máte otázku?

Zajímá vás ještě něco jiného?

Vývoj webu
Firma
WWW.CESKAZEME.CZ s.r.o.
Rybná 716/24
110 00
Prague 1, Czechia
IČ: 17833566
Odkazy
Sociální sítě
© 2023 CeskaZeme.cz. Všechna práva vyhrazena.